நிர்வாகம் 2017

ksc letterpad.jpgகாரைதீவு விளையாட்டுக் கழகம்

PATRONS :-
Mr.S.Ramakrishnan,SLAS (Spl.Cl)
(Rtd.Divisional Secretary)
Mr.V.Rajendran
 (Licensed Surveyor & Court Commissioner)
Mr.S.Ruthran
 (Rtd.manager people's bank)
Mr.V.T.Sahathevaraja,J.P (M.ED)
(Asst Director of Education)

PRESIDENT :-

Mr.V.Arulkumaran (B.SC)(Teacher)

SECRETARY :-
Mr.A.Piremananth

TREASURER :-
Mr.K.Sasikarapavan (B.SC)(Teacher)

VICE PRESIDENT :-
Mr.L.Suresh

ASST SECRETARY :-
Mr.S.Krisanth (B.A)

MANAGER :-
Mr.A.Amirthananthan

EXECUTIVE COMMITTEE :-
Mr.C.Nandakumar
(Project Manager-Peace & Community Action)
Mr. U.Rajinathan (SLPA)
Mr.L.Logitharajah (SLPA)
Mr.S.Ragunathan (Principal)
Eng.A.Lingeswaran (RDA)
Mr.P.Kethees (B.SC)(Teacher) 
Mr.V.Vijayakaran

Coach:-
Mr.P.Vasanth(Sports Officer)

GROUP LEADERS :-

CRICKET(Hard Ball):
Mr.L.Sulecshan
Mr.P.Matheyraj 
CRICKET(Soft Ball):
Mr.R.Vithursan
VOLLEY BALL: 
Mr.T.Sanosan (Set up game)
Mr.R.Mayurathan (Over game)
BADMINTON:
Mr.P.Sulaxan 
Mr.U.Krisanth
BASKET BALL:
Mr.A.Piremakanthan
Mr.M.Vasanthalayan
FOOT BALL:
Mr.P.Vineskumara
ATHLETICS:
Men : Mr.P.Matheyraj 
Women : Miss.P.Saraniyaa
NET BALL:
Miss.P.Puvithira

AUDITOR  :-
Mr.V.Vijayasanthan (J.P)
(Office In-Charge, NWS & DB)விபுலானந்தா சனசமூக நிலையம்
 
PATRONS :-
Mr.S.Ramakrishnan,SLAS (Spl.Cl)
(Rtd.Divisional Secretary)
Mr.V.Rajendran
(Licensed Surveyor & Court Commissioner)
Mr.S.Ruthran
 (Rtd.manager people's bank)
Mr.V.T.Sahathevaraja,J.P (M.ED)
(Asst Director of Education)

PRESIDENT :-
Mr.V.Arulkumaran (B.SC)(Teacher)

SECRETARY :-
Mr.A.Piremananth

TREASURER :-
Mr.K.Sasikarapavan (B.SC)(Teacher)

VICE PRESIDENT :-
Mr.L.Suresh

ASST SECRETARY :-
Mr.S.Krisanth (B.A)

MANAGER :-
Mr.A.Amirthananthan

EXECUTIVE COMMITTEE :-
Mr.C.Nandakumar
(Project Manager-Peace & Community Action)
Mr. U.Rajinathan (SLPA)
Mr.L.Logitharajah (SLPA)
Mr.S.Ragunathan (Principal)
Eng.A.Lingeswaran (RDA)
Mr.P.Kethees (B.SC)(Teacher) 
Mr.V.Vijayakaran

O.I.C OF V.C.C :- 
Mr.L.Karunes
Mr.V.Mathursan

AUDITOR  :-
Mr.V.Vijayasanthan (J.P)
(Office In-Charge, NWS & DB)
                             

ą
Shathyajith Nadesalingam,
Feb 3, 2017, 5:36 PM
ą
Shathyajith Nadesalingam,
Feb 3, 2017, 5:36 PM
Comments